SHADYXV Vinyl by Eminem.PRO Eminem Shady Records. Photo by Igor Basenko

SHADYXV Vinyl by Eminem.PRO Eminem Shady Records. Photo by Igor Basenko

SHADYXV Vinyl by Eminem.PRO Eminem Shady Records. Photo by Igor Basenko

SHADYXV Vinyl by Eminem.PRO Eminem Shady Records. Photo by Igor Basenko
SHADYXV Vinyl by Eminem.PRO Eminem Shady Records. Photo by Igor Basenko